CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG
CONINCO-C&E.JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CONINCO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG CONINCO-C&E.JSC
Năng lực thiết bị

BẢNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CONINCO-C&E

Năng lực nhân sự

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ CONINCO-C&E CONINCO-C&E

Lịch sử hình thành

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là Trung tâm nghiên cứu cơ giới hoá và công nghệ xây dựng thuộc Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Bộ Xây dựng

Năng lực thiết bị

BẢNG KÊ PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ CONINCO-C&E

Năng lực nhân sự

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN CỦA CÁN BỘ CONINCO-C&E CONINCO-C&E

Lịch sử hình thành

Được thành lập từ năm 1994 với tiền thân là Trung tâm nghiên cứu cơ giới hoá và công nghệ xây dựng thuộc Công ty tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng - Bộ Xây dựng

Cam kết KH
CONINCO-C&E cam kết giúp khách hàng đạt được các mục tiêu đầu tư của mình trong suốt vòng đời của dự án và cộng tác với các nhà đầu tư thuộc tất cả các khu vực kinh tế, kể cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tài trợ trong các chương trình hợp tác, hỗ trợ.
Cam kết KH
GIỚI THIỆU VỀ CONINCO-C&E
Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành

DỊCH VỤ TƯ VẤN CỦA CONINCO-C&E
Dịch vụ tư vấn của CONINCO CE

Trụ sở mới Bộ Ngoại giao mới

SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA CONINCO-C&E
THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016